Publiskais piedāvājums - VeAn Tattoo
Publiskais piedāvājums

Latvian Vean Tattoo SIA (turpmāk tekstā “Izpildītājs”), kas reģistrēts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Likumā ir lietoti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk — datu regula) 4. pantā noteiktie termini, piedāvā neierobežotu skaitu fizisko personu noslēgt šo pakalpojumu sniegšanas līgumu (turpmāk tekstā “Līgums”) ar šādiem nosacījumiem:

1 Noteikumi un vispārīgie noteikumi
1.1

Pakalpojumi - pakalpojumu kopums, ko Izpildītājs sniedz šajā Līgumā noteiktajā veidā un nosacījumos, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2

Publisks piedāvājums - Izpildītāja priekšlikums (izklāsts Izpildītāja tīmekļa vietnē), kas adresēts neierobežotam personu skaitam saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, slēgt šo Līgumu ar noteiktiem nosacījumiem.

1.3

Izpildītāja vietne ir tīmekļa vietne internetā https://vean-tattoo.lv/, kas ir oficiālais Lietotāju informēšanas avots par Izpildītāju un tiem sniegtajiem pakalpojumiem.

1.4

Piekrišana - pilnīga un beznosacījumu Lietotāja piekrišana šī Līguma publiskā piedāvājuma noteikumiem.

1.5

Lietotājs ir fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu un ir pieņēmusi šajā Līgumā noteikto Izpildītāja publisko piedāvājumu un samaksājusi Pakalpojumu izmaksas.

1.6

Puses – Izpildītājs un lietotājs.

2 Līguma priekšmets
2.1

Izpildītājs apņemas sniegt Lietotājam pakalpojumus tetovēšanas nozares jomā, t.i, tetovēšanu, pīrsingu, tetovējumu noņemšanu un apmācību (turpmāk – pakalpojums) saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, un Lietotājs apņemas pieņemt un veikt samaksu par šādiem Pakalpojumiem.

2.2

Lietotājs apņemas pilnībā samaksāt Izpildītājam visas izmaksas.

3 Izpildītāja tiesības un pienākumi
3.1

Izpildītājam ir tiesības:

Saņemt pakalpojumu no Lietotāja pilnā apmērā atbilstoši norādītajām prasībām.

3.2

Saņemt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem šajā Līgumā paredzētajās summās un termiņos un atbilstoši mājaslapā norādītajam faktiskajam cenrādim.

3.3

Darbuzņēmējs apņemas:


Sniegt pakalpojumus Lietotājam saskaņā ar vietnē norādīto cenrādi.

4 Lietotāja tiesības un pienākumi
4.1

Nepieciešamie izpildes nosacījumi, kas norādīti tīmekļa vietnē.

4.2

Savlaicīgi samaksāt maksu par Pakalpojumiem šajā Līgumā un iestādes cenrādī noteiktajos apjomos un termiņos.

4.3

Ievērot Latvijas likumdošanas prasības un Līguma par tetovēšanas studiju organizēšanu prasības.

5 Pakalpojumu izmaksas un apmaksas kārtība
5.1

Lietotājam saskaņā ar šo Līgumu sniegto pakalpojumu kopējās izmaksas ir kopējā summa saskaņā ar cenrādi.

5.2

Maksājuma summa tiek noteikta uz visu kursu norises laiku un nav maināma.

6 Pušu atbildība
6.1

Par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepareizu izpildi puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas tiesību aktiem.

7 Neparedzēti apstākļi
7.1

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par saistību neizpildi, ja to izraisījuši apstākļi, kas nav atkarīgi no Pušu gribas, proti: militāras darbības, dabas katastrofas, cilvēku izraisīti un citi negadījumi, streiki, lokauti, iestādes vai vadība u.c., kas padara neiespējamu šī Līguma nosacījumu izpildi (turpmāk – Neparedzēti apstākļi).

8 Līguma izbeigšana
8.1

Šis Līgums tiek izbeigts:

8.2

Pēc pušu vienošanās.

8.3

Ja Līguma Puse nevar izpildīt savas saistības sakarā ar tādu noteikumu pieņemšanu, kuri ir mainījuši šajā Līgumā noteiktos nosacījumus, un kāda no Pusēm nepiekrīt Līguma grozījumiem.

9 Personas datu apstrāde
9.1

Lietotājs apliecina, ka brīvprātīgi un bez atlīdzības sniedz piekrišanu savu personas datu (tajā skaitā uzvārda, vārda , reģistrētā dzīvesvieta un/vai faktiskā dzīvesvieta, identifikācijas numurs, valsts reģistrācijas dati; bankas rekvizīti) apstrādei. , tālruņu numuri un e-pasta adreses utt.) Izpildītāja personas datu datubāzē “Klienti”, tai skaitā personas datu savākšanu, reģistrāciju, iekļaušanu datubāzē, uzkrāšanu, glabāšanu, pielāgošanu, mainīšanu, atjaunināšanu, izmantošanu, izplatīšanu (izplatīšanu, nodošanu), depersonalizāciju, personas datu iznīcināšanu datubāzē Latvijas teritorijā, šim nolūkam saistību izpildi saskaņā ar šo līgumu un lai nodrošinātu nodokļu attiecību, ekonomisko attiecību, civiltiesisko attiecību un attiecību uzskaites jomas īstenošanu. Lietotājs piekrīt savu personas datu nodošanai trešajām personām minimālajā nepieciešamajā apjomā un tikai ar šo Līgumu saistīto saistību izpildes nolūkā, kas atbilst objektīvam attiecīgo datu vākšanas iemeslam.

9.2

Lietotājs apliecina, ka viņam tika paziņots par viņa tiesībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

10 Piedāvājuma derīguma termiņš
10.1

Šis publiskais piedāvājums stājas spēkā ar brīdi, kad tas ir ievietots Izpildītāja tīmekļa vietnē, un ir spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs to atsauc.

10.2

Izpildītājam ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas Piedāvājuma noteikumos un/vai atsaukt Piedāvājumu. Ja Izpildītājs izdara izmaiņas Piedāvājumā, šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad grozītais Piedāvājuma teksts tiek ievietots Izpildītāja tīmekļa vietnē, ja vien grozītā teksta tekstā nav norādīts cits izmaiņu spēkā stāšanās termiņš.

11 Atbildības ierobežojums par vietnes saturu
11.1

Saskaņā ar līgumu par tīmekļa vietnes izstrādi, dizainu, administrēšanu un mārketingu, kas noslēgts starp Latvian Vean Tattoo SIA un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VEAN UKRAINA" 2021. gada 11. aprīlī, pēdējā ir ieguvusi ekskluzīvas tiesības uz minēto interneta resursu.

Ir noteikts, ka pilnīga atbildība par jebkuru saturu, kas tiek publicēts šajā tīmekļa vietnē, ieskaitot, bet ne tikai tekstuālo, grafisko, audio un video materiālu, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu, gulstas uz SIA "VEAN UKRAINA".

Tādējādi visas prasības, kas saistītas ar autortiesību vai citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, jāvirza tieši SIA "VEAN UKRAINA".

Lai sazinātos ar SIA "VEAN UKRAINA", varat izmantot šādus kontaktus: e-pasta adrese veanbusinessgroup@gmail.com, pasta adrese: 72600, Ukraina, Zaporožjes apgabals, Berdjanskas pilsēta, Itālijas iela, māja 31A.

Izpildītāja rekvizīti
Izpildītājs:
Latvian Vean Tattoo SIA
Kods:
324974-77396
Juridiskā forma:
Sabiedrība vai ierobežotu atbildību
Juridiskais statuss:
Juridiskais statuss nav reģistrēts
Juridiskā adrese:
Ilūkstes iela 109-30, Riga
NTR objekta kods:
4400-1156-4520:7037
Reģistrācijas datums:
2021-10-22
Versija:
3 (2021-10-28)
Datu statuss:
pilnībā apstrādāti dati